Regulamin szkoleń

 

Warunki świadczenia usług szkoleniowych przez Edukacja z Wyobraźnią Anna Brych SZKOLENIA Z WYOBRAŹNIĄ

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia, uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Edukacja z Wyobraźnią Anna Brych, z siedzibą w 62-200 Gniezno, ul. Bolesława Chrobrego 32/12.

 2. Oferta sprzedaży szkoleń kierowana jest wyłącznie do nauczycieli żłobków, przedszkoli i szkół.

 3. Usługi szkoleniowe Edukacja z Wyobraźnią

 1. SZKOLENIA OTWARTE - realizowane jako szkolenie, na które nauczyciele i dyrektorzy zgłaszają się indywidualnie. Obsługę szkolenia zapewnia Edukacja z Wyobraźnią. SZKOLENIA ZAMKNIĘTE - realizowane jako szkolenia rad pedagogicznych.  Obsługę szkolenia (miejsce szkolenia, ekran, ewentualnie rzutnik lub tablica multimedialna – uzgodnienie z Edukacja z Wyobraźnią, ewentualny catering) zapewnia przedszkole lub szkoła organizujące szkolenie.

 2. Uczestnikiem szkolenia otwartego jest osoba zgłoszona na szkolenie poprzez przesłanie elektronicznego formularza  zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.szkoleniazwyobraznia.pl/zapisz-sie

 3. Uczestnikiem szkolenia zamkniętego są nauczyciele zgłoszeni przez dyrektora placówki bądź osobę organizującą grupę. W szkoleniu zamkniętym mogą brać udział nauczyciele z kilku przedszkoli / szkół. Dyrektor placówki organizuje grupę uczestników i zamawia szkolenie przesyłając zgłoszenie na adres: info@szkoleniazwyobraznia.pl

   II.ORGANIZACJA SZKOLEŃ

 1. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych w ofercie szkolenia.

 2. Informacje o organizowanych szkoleniach otwartych oraz ofercie szkoleń zamkniętych przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie informacji publikowanych na stronie internetowej www.szkoleniazwyobraznia.pl oraz działań marketingowo - promocyjnych.

 3. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania szkolenia w terminie i miejscu podanym w kalendarzu szkoleń otwartych lub w terminie i miejscu uzgodnionym z placówką zamawiającą szkolenie w przypadku szkoleń zamkniętych.

 4. Obecni uczestnicy po szkoleniu otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia wg wzoru Edukacja z Wyobraźnią i pakiet materiałów.

 1. ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA

 1. Przed przystąpieniem do zapisów na wybrane szkolenie otwarte lub zamówienia szkolenia zamkniętego uczestnik (osoba zgłaszająca, placówka zamawiająca)  jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i dostosowania się do jego postanowień. 

 2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu otwartym jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem www.szkoleniazwyobraznia.pl  zaakceptowanie regulaminu szkoleń i opłacenie szkolenia w terminie 21 dni przed jego rozpoczęciem.

 3. Zgłoszenie na szkolenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz szkoleniowy na stronie internetowej. O przyjęciu na szkolenie otwarte decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta. Szkolenie otwarte może być odwołane w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział organizator dla danego szkolenia. Informacja o odwołaniu szkolenie zostanie przekazana najpóźniej 7 dni przed planowanym szkoleniem drogą mailową.

 4. W przypadku niezebrania się określonej ilości osób na szkolenie stacjonarne. Uczestnik wyraża zgodę na udział w szkoleniu online (dostęp do filmu szkoleniowego i wysyłka materiałów kurierem)
  BEZ ZWROTÓW KOSZTU SZKOLENIA

 5. Podstawą zamówienia szkolenia zamkniętego jest wysłanie zgłoszenia na adres info@szkoleniazwyobraznia.pl.         Po wysłaniu  zgłoszenia organizator  może wystawić fakturę proformę z deklarowaną ilością osób uczestniczących w szkoleniu. Faktura proforma będzie podstawą i zobowiązaniem  do opłacenia faktury właściwej. Organizator na prośbę placówki może wystawić fakturę płatną po szkoleniu (14 dni) zgodnie z zadeklarowaną ilością osób, którą zgłosił wcześniej na szkolenie.

 6. W przypadku nieobecność uczestnika, osoba zamawiająca szkolenie/placówka zamawiająca szkolenie zobowiązana jest zapewnić zastępstwo na miejsce osoby nieobecnej. W przypadku braku frekwencji na szkoleniu faktura zostanie wystawiona zgodnie z deklarowana ilością osób w zamówieniu, zgodnie z fakturą proforma lub zgodnie z listą uczestników zgłoszonych przed szkoleniem.

 7. Szkolenie zamknięte może być zamówione na potrzeby szkolenia rady pedagogicznej placówki lub grupy nauczycieli zorganizowanej  w danej miejscowości.

 8. W szkoleniu zamówionym przez radę pedagogiczną mogą brać udział jedynie osoby z placówki, która zamawiała szkolenie. Ewentualne łączenie placówek lub udział osób z poza placówki jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem.

 9. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub zamówienie szkolenia w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty w wyznaczonym terminie.

 10. Każdy zapis na szkolenie jest automatycznie potwierdzany na wskazany adres mailowy uczestnika i osoby zgłaszającej/zamawiającego szkolenie.

 11. Zgłaszając swój udział w szkoleniu, uczestnik akceptuje wykorzystanie swojego wizerunku w postaci zdjęć i filmów do celów promocyjnych szkoleń. 

 IV.POTWIERDZENIE MIEJSCA I DATY SZKOLENIA

 1. Organizator zobowiązuje się najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia otwartego na podany adres e-mail i /lub numer telefonu komórkowego przesłać szczegółowe informacje dotyczące miejsca szkolenia. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji, wskazany jest kontakt telefoniczny pod nr telefonu 726-277-324.

 1. Zamawiający szkolenie rady pedagogicznej zobowiązany jest do przesłania organizatorowi (Edukacja z Wyobraźnią) najpóźniej 14 dni przed datą szkolenia listy osób uczestniczących w szkoleniu.

  V.OPŁATY ZA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI  

1. Każdy Uczestnik zgłaszając się indywidualnie po rejestracji powinien terminowo opłacić swój udział w warsztatach  na podane przez Organizatora konto.

 1. Koszt uczestnictwa w szkoleniu otwartym wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń. Koszt szkolenia zamkniętego jest ustalany indywidualnie z placówką zamawiającą. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami brutto.

 2. Faktura za szkolenie otwarte zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia przez organizatora oraz wysłana w oddzielnym mailu na wskazany adres e-mail osoby zgłaszającej na szkolenie. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają oryginał faktury.

 3. Faktura za szkolenie zamknięte wystawiana i dostarczana jest w dniu szkolenia zgodnie z danymi podanymi przez zamawiającego szkolenie.

 4. Wpłaty za szkolenia otwarte i zamknięte należy dokonać na konto Edukacja z Wyobraźnią wskazane na fakturze i we wskazanym na fakturze terminie. W tytule przelewu należy umieścić numer faktury.

 5. Rezerwacja miejsca na szkoleniu jest potwierdzona jedynie poprzez uiszczenie opłaty za szkolenie.

 1. ZAMIANY I REZYGNACJA Z USŁUGI SZKOLENIOWEJ

 1. Rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otwartym bez ponoszenia kosztów uczestnik może dokonać pisemnie w terminie do 14 dni przed planowanym szkoleniem. Po tym terminie uczestnik ponosi 100 % kosztów szkolenia. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres info@szkoleniazwyobraznia.pl z podaniem nazwy szkolenia, daty, miejsca oraz imienia i nazwiska uczestnika szkolenia. Istnieje możliwość wyznaczenia zastępstwa na swoje miejsce.

 2. Rezygnacji ze szkolenia zamkniętego bez ponoszenia kosztów placówka może dokonać pisemnie w terminie do 21 dni przed planowanym szkoleniem. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 21 dni placówka ponosi 100% kosztów szkolenia. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres mailowy info@szkoleniazwyobraznia.pl z podaniem nazwy i miejsca szkolenia oraz daty.

 3. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Edukacja z Wyobraźnią na adres mailowy info@szkoleniazwyobraznia.pl . Otrzymanie rezygnacji każdorazowo będzie potwierdzane mailowo.

 4. Brak informacji o rezygnacji ze szkolenia zamkniętego lub nieobecność na szkoleniu otwartym i zamkniętym nie zwalnia nauczyciela lub placówki z poniesienia kosztów szkolenia.

 5. W każdym momencie nauczyciel lub placówka może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia (w zastępstwie) informując o tym organizatora.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia, zmiany terminu szkolenia lub zmiany miejsca szkolenia, w przypadkach od niego niezależnych, w szczególności małej liczby uczestników szkolenia otwartego, choroby prowadzącego lub działania siły wyższej. W takim przypadku uczestnicy szkolenia otwartego lub placówka zamawiająca szkolenie zamknięte zostaną bezzwłocznie powiadomieni. Edukacja z Wyobraźnią zaproponuje nowy termin szkolenia, lub inną ogólnie akceptowalną formę szkolenia, a uczestnicy/zamawiający szkolenie będą mieli prawo rezygnacji z przyjęcia szkolenia w terminie 3 dni roboczych od dnia zaproponowania nowego terminu szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia i rezygnacji zamawiającego z innego zaproponowanego terminu lub innej formy szkolenia, organizator zwraca wpłaconą kwotę, w terminie do 10 dni, jeśli została dokonana wcześniej na podany przez uczestnika/zamawiającego szkolenie numer rachunku bankowego.

 7. Edukacja z Wyobraźnią nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty, związane z uczestnictwem w szkoleniu, tj. rezerwację hotelu, biletów kolejowych itp.

 8. W sytuacjach niezależnych od organizatora związanych z pandemią koronawirusa (lockdown ogólny lub miejscowy, restrykcje w strefach) szkolenie będzie realizowane w wersji online.

 1. REKLAMACJE

 1. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy info@szkoleniazwyobraznia.pl , w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia .

 2. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), temat, termin i miejsce szkolenia, szczegółowe opisanie powodu reklamacji i uzasadnienie.

 3. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Edukacja z Wyobraźnią.

 4. O rozstrzygnięciu reklamacji nauczyciel lub placówka zostaną powiadomione w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji w formie pisemnej na wskazany adres mailowy.

 1. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie do wszelkich materiałów szkoleniowych wykorzystywanych w prowadzonych szkoleniach przysługują wyłącznie Edukacja z Wyobraźnią lub uprawnionym osobom trzecim.

 2. Zwielokrotnianie i rozpowszechnianie innym nauczycielom lub przedszkolom (szkołom) - w części lub w całości - dostarczonych materiałów jest zabronione oraz podlega karze.

 3. Prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych jest zabronione i podlega karze zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 4. Na szkoleniach obowiązuje całkowity zakaz nagrywania materiału audio/wideo i wykonywania zdjęć przez uczestników szkolenia.

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od 01.01.2019 r.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

SZKOLENIA Z WYOBRAŹNIĄ

GODZINY PRACY BIURA

poniedziałek - piątek

9.00 - 15.00

ZAMÓW SZKOLENIE

DO SWOJEJ PLACÓWKI

info@szkoleniazwyobraznia.pl

726 277 324

Copyright © 2016 szkoleniazwyobraznia.pl Anna Brych  All rights reserved

Copyright © 2016 szkoleniazwyobraznia.pl Anna Brych 

All rights reserved